« .... .... ..... »

دلــنــوشــتــه

« .... .... ..... »

دلــنــوشــتــه

خدایا ...
از گناهانم بگذر ...
همانگونه که از آرزوهایم گذشتی ...
#دلنوشته


Mohammad Hossein Aarmi

محمدحسین آذرمی - محصل در مقطع دبیرستان

Mh.Azarmii@outlook   -   Instagram : Mh.Azarmi   -  Telegram : Mh_Azarmi