« .... .... ..... »

دلــنــوشــتــه

« .... .... ..... »

دلــنــوشــتــه

خدایا ...
از گناهانم بگذر ...
همانگونه که از آرزوهایم گذشتی ...
#دلنوشته